Tag Archives: ged

จะเรียน ged ได้อย่างไรกัน

gedthai

ขั้นตอนขั้นแรกเราต้องเริ่มต้นรู้จักกับ GED ก่อน ว่าเป็นการสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนอาจจะรู้จัก GED ในคำอื่น เช่น High School Diploma,Equivalent M.6, Accredited เป็นต้น

เมื่อสอบผ่าน GED ครบทั้ง 5 วิชา นักเรียนจะได้วุฒิการศึกษาโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนหน้านี้การสอบ GED นั้นจะถูกจัดโดย Prometric ซึ่งสามารถสอบได้ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ GED ได้ถูกโยกย้ายเข้าสู่ระบบการดูแลใหม่ภายใต้ Pearson นั่นเอง ซึ่งจะสามารถใช้ GED ยื่นเข้าสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทยได้ เช่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

การเรียน ged อาจจะมีหลายขั้นตอนในการสมัคร การเรียนก็ใช้เวลาไม่ต่างจากการเรียนในระดับปริญญาตรีเลยละคะ หากเราอยากเรียนก็ต้องใช้ความสามารถเท่าที่มีในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป เพราะการเล่าเรียน การศึกษานั้นมันไม่เข้าใครออกใคร ถือเป็นประสบการณ์ชีวิต หากเราก้าวข้ามผ่านไปได้อนาคตข้างหน้าก็จะสามารถก้าวไปได้เช่นกัน เมื่อเรามีเป้าหมายตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน การเรียนจบจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เห็นกันมั้ยละคะว่าการที่เราจะเรียนอะไรที่อาจจะไม่ใช่ในระดับปริญญา แต่เรามีเป้าหมายที่แน่นอนความสำเร็จนั้นอาจจะอยู่ไม่ไกลเลยจริงๆ ทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่แตกต่างกันออกไป การเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหลังจากจบจึงต้องแตกต่างกันออกไปเช่นกัน เรามาลองเริ่มต้นเดินตามความฝันความตั้งใจกันดีกว่านะคะ ไม่สายเกินไปที่จะก้าวไปพร้อมๆกัน